Hướng dẫn

Nâng cấp ngựa

23-05-2017

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Lâm An Phủ

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
  • Lưu Ý: Để nâng cấp ngựa từ Cấp 31 đến Cấp 40 Yêu cầu ngựa đã được nhập hồn Du Long mới có thể Nâng Cấp.

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Thuần Dưỡng Đơn

Căn Cốt Đan

Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 2
Cấp 2 10 1 500 500 500
Cấp 3 10 1 600 600 600
Cấp 4 10 2 700 700 700
Cấp 5 20 2 800 800 800
Cấp 6 20 2 1000 1000 1000
Cấp 7 20 2 1200 1200 1200
Cấp 8 50 2 1400 1400 1400
Cấp 9 50 2 1600 1600 1600
Cấp 10 100 4 2000 2000 2000
Cấp 11 100 4 3000 3000 3000
Cấp 12 100 5 3000 3000 3000
Cấp 13 200 6 4000 4000 4000
Cấp 14 200 8 6000 6000 6000
Cấp 15 200 10 10000 10000 10000
Cấp 16 300 15 15000 15000 15000
Cấp 17 300 20 20000 20000 20000
Cấp 18 300 20 20000 20000 20000
Cấp 19 400 20 20000 20000 20000
Cấp 20 400 20 20000 20000 20000
Cấp 21 500 50 50000 50000 50000
Cấp 22 500 50 50000 50000 50000
Cấp 23 500 100 50000 50000 50000
Cấp 24 500 150 100000 100000 100000
Cấp 25 1000 200 100000 100000 100000
Cấp 26 1500 300 100000 100000 100000
Cấp 27 2000 400 200000 200000 200000
Cấp 28 2500 500 250000 250000 250000
Cấp 29 3000 600 250000 250000 250000
Cấp 30 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 31 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 32 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 33 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 34 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 35 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 36 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 37 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 38 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 39 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 40 3500 1000 250000 250000 250000

 

 

III. Nhập Hồn [Thần Mã Du Long].

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

Chuẩn bị Linh hồn Thần Mã

Chọn Nhập Hồn Thú Cưỡi Du Long.
Chọn Loại Linh hồn minh muốn nhập.

Sau khi chọn hãy bỏ vào ô 1 ngựa thường và 1 linh hồn theo mình đã chọn.
Sau khi đồng ý ngựa của bạn sẽ chuyển thành Thần Mã Du Long

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp ngựa tỷ lệ thành công 100%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame
  • Các ngựa nhập hồn Du Long sẽ giữ nguyên cấp độ đã nâng cấp (kích hoạt thuộc tính cường hóa là +1).